0
Geen producten in de winkelwagen
0
Geen producten in de winkelwagen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden,
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door
Airbrush bro & Sister toe , gevestigd te Lelystad.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Airbrush bro & Sister toe afwijkende bepalingen zijn
slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 2 Aanbiedingen.
2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
2-2 Mondelinge aanbiedingen door Airbrush bro & Sister toe of zijn ondergeschikten zijn niet
bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.
2-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Airbrush bro & Sister toe zijn aan wijziging
onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden Airbrush bro & Sister toe niet.

Artikel 3 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Airbrush bro & Sister toe binden de laatste niet, voor zover ze door Airbrush bro & Sister toe niet zijn bevestigd.
Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en
medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Overeenkomst.
4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van
werkzaamheden wordt eerst bindend voor Airbrush bro & Sister toe door zijn bevestiging.
4-2 Elke met Airbrush bro & Sister toe aangegane overeenkomst bevat de ontbindende
voorwaarde dat Airbrush bro & Sister toe van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever
zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Airbrush bro & Sister toe zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten,
gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door
Airbrush bro & Sister toe bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Airbrush bro & Sister toe niet bindend en worden
te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen,
dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan
derden ter hand Worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling
word gedaan.

Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
5-1 Airbrush bro & Sister toe aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden
van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden
overeengekomen.
5-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten
echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Airbrush bro & Sister toe onverlet,
tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractparners en / of
derden.
5-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Airbrush bro & Sister toe aanvaard onder
bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde
transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden
via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.
6-1 Op alle door Airbrush bro & Sister toe verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en
modellen enz, behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Airbrush bro & Sister toe zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen
enz blijven Airbrush bro & Sister toe zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste
verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een
gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Airbrush bro & Sister toe zijn recht
om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Leverings- c.q. opleveringstermijnen.
7-1 De overeengekomen (op)leveringstemmijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de
opdrachtgever Airbrush bro & Sister toe schriftelijk in gebreke te stellen. De (opleveringstermijnen
zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Airbrush bro & Sister toe zijn de

goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
7-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet
door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en
risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 8 Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen
van een samengeste\de order, kan werden gefactureerd; in een dergelijk geval moet
betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 9 Prijzen.
9-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip
van afsluiting geldende prijzen.
9-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet
belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van
binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze
ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden
doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst hebben belde partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
9-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen
transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 10 Aanbetaling.

Airbrush bro & Sister toe is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van
minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
gelegen aan de zijde van Airbrush bro & Sister toe de overeenkomst wordt ontbonden heeft de
opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens
schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval
de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 11 Annuleren.
11-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af
te nemen, is hij verplicht de door Airbrush bro & Sister toe reeds aangeschafte materialen en

grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en
sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Airbrush bro & Sister toe

gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal
eveneens aan Airbrush bro & Sister toe als schadeloosstelling verschuldigd zijn net bedrag van 1/3

van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Airbrush bro & Sister toe te
vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht
en / of weigering van de goederen.
11-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Airbrush bro & Sister toe zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of
volledige schadevergoeding le vorderen.

Artikel 12 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Airbrush bro & Sister toe aangegeven. Wenst de

opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of
expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 13 Aansprakelijkheid.
13-1 Airbrush bro & Sister toe is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die

mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel
andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en
chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g, Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
13-2 Airbrush bro & Sister toe is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot

maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en
materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of
derden, voor zover ontstaan door schuld van Airbrush bro & Sister toe of van hen, die door Airbrush bro & Sister toe te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

13-3 Airbrush bro & Sister toe zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of

gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van
de schuld.
13-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de
opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de
aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen
ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals
ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de
bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van
nalatigheden aan de zijde van Airbrush bro & Sister toe.

Artikel 14 Garantie.
Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of
groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde
garantiebepalingen.

Artikel 15 Materialen.
15-1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt
zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
15-2 Airbrush bro & Sister toe stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren.

De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op
overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste
geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Airbrush bro & Sister toe is bevoegd bij de

keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
15-3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken.
De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van
afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Airbrush bro & Sister toe komen, Door de

opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn
goedgekeurd.
15-4 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft
verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden
verwijderd, Alle andere materialen zullen door Airbrush bro & Sister toe tenzij anders

overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Airbrush bro & Sister toe

toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening
15-5 Ondergeschikte veranderingen (b.v, Kleine modelveranderingen) van of aan de
door Airbrush bro & Sister toe  doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 16 Verplichtingen van de opdrachtgever.
16-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Airbrush bro & Sister toe tijdig kan beschikken;

a, Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen
(zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op
aanwijzing van Airbrush bro & Sister toe;

b, Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van
materialen en werktuigen;
C, Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting,
verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk
benodigde energie;
d. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
16-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en
elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien
deze op of bij het werk aanwezig zijn.
16-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de
uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij
aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan
16-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door
factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Airbrush bro & Sister toe voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden

gebracht.

Artikel 17 Reclame.
17-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de
goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Airbrush bro & Sister toe terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet

binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Airbrush bro & Sister toe wijst op

gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de
opdrachtgever geacht met de slaat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in
te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
17-2 Airbrush bro & Sister toe dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te

controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die
door beide partijen dient te worden ondertekend.
17-3 Indien de reclame naar het oordeel van Airbrush bro & Sister toe juist is, zal Airbrush bro & Sister toe

hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de
geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending
daarvan in de originele toestand.

Artikel 18 Meer- en minderwerk.
18-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is
overeengekomen.
18-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk
hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is
opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking Komen. Het gemis van
een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de
uitvoering, respectievelijk van Airbrush bro & Sister toe op de verrekening daarvan, indien en voor

zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is
opgedragen,
18-3 Door Airbrush bro & Sister toe te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn

schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 19 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt De Airbrush bro & Sister toe om de opdracht door een door hem aan te

wijzen derde, op een door Airbrush bro & Sister toe gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 20 Wijziging van de opdracht.
20-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of
mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten
veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de
opdrachtgever extra in rekening gebracht,
20-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde
wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en
schriftelijk aan Airbrush bro & Sister toe ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling

of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de
wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
20-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de
veranderingen overeengekomen levertijd door Airbrush bro & Sister toe buiten zijn

verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 21 Overmacht.
21-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere
natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het
algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar
zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen,
verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Airbrush bro & Sister toe of de

opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Airbrush bro & Sister toe, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende
maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de
middelen van vervoer van Airbrush bro & Sister toe, dan wel in de middelen van vervoer van
derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging
in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Airbrush bro & Sister toe overmacht op,

die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder
dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook
genaamd kan doen gelden.
21-2 Airbrush bro & Sister toe is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner

eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van
werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de
buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de
opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen,

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud.
22-1 Zolang Airbrush bro & Sister toe geen volledige betaling inzake een overeenkomst van

partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief
eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de
geleverde goederen, eigendom van Airbrush bro & Sister toe.

22-2 Airbrush bro & Sister toe heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te

nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem
de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van
toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn
eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
22-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde
goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hi] niet aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 23 Oplevering.
23-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Airbrush bro & Sister toe

dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop
van 8 dagen nadat Airbrush bro & Sister toe schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld

dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die
termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in
gebruik heeft genomen.
23-2 Kleine gebreken zullen door Airbrush bro & Sister toe zo spoedig mogelijk worden hersteld

en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever
opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Airbrush bro & Sister toe slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem
binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze
werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de
oorzaak aan Airbrush bro & Sister toe valt toe te rekenen

23-3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze
automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Airbrush bro & Sister toe niet kan worden

aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog,
oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht”
genoemd.

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding.
24-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij
daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Airbrush bro & Sister toe ingeval van

wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te
schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als
ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
24-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang,
zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund
om alsnog na te komen. Airbrush bro & Sister toe heeft voorts ingeval opdrachtgever een

of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de
schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte
van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt
ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan
is Nederland te verlaten.
24-3 Airbrush bro & Sister toe is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om

enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Airbrush bro & Sister toe
reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist
is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Airbrush bro & Sister toe op
vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 25 Betaling.
25-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na
indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
25-2 Airbrush bro & Sister toe is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen

de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad.
1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de
facturen,
25-3 Airbrush bro & Sister toe is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de

opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet
betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat,
procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
25-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening
van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig
het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is,
overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
alsdan redelijk zullen worden geacht, Tevens worden de buitengerechtelijke kosten
verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
25-5 Uit het enkele feit dat Airbrush bro & Sister toe zich heeft verzekerd van de hulp van een

derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke
kosten.

Artikel 26 Toepasselijk recht.
Op alle door Airbrush bro & Sister toe gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is

uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of
handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 27 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten,
daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de
Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Airbrush bro & Sister toe, indien deze dit wenst,

aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk
bevoegd is.